Wyniki naborów

Operator Programu planuje przeprowadzenie dwóch otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych.

Pierwszy nabór wniosków w ramach obszaru PA 20 Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczościzakończył się 14 lutego 2020 r. W sumie złożono 34 wnioski aplikacyjne. Szczegóły o naborze oraz wszelkie dokumenty dotyczące naboru dostępne są tutaj.

Operator Programu 5 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wyborze projektów, które otrzymają wsparcie w ramach ww. obszaru tematycznego. Dofinansowanie z Programu dla 8 projektów wyniesie łącznie  4 701 069 EUR , co wyczerpuje całość alokacji przewidzianej na nabór PA 20. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się tutaj

Wnioskodawcy naboru PA 20 zostaną oficjalnie poinformowani o dokonanym wyborze.

Drugi nabór wniosków w ramach obszaru PA 18 Azyl i migracja został ogłoszony w maju br. Dostępna alokacja w ramach obszaru to 3 172 000 EUR a wnioski aplikacyjne można składać do 14 sierpnia 2020 r. Obszar uwzględnia m.in. działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są tutaj

Operator Programu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o wyborze projektów, które otrzymają wsparcie w ramach ww. obszaru tematycznego. Dofinansowanie z Programu dla 5 projektów wyniesie łącznie 3 172 000 EUR , co wyczerpuje całość alokacji przewidzianej na nabór PA 18. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się tutaj.

Wszelkie pozostałe informacje nt. III edycji funduszów NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.eog.gov.pl

Brak możliwości komentowania.