FGZ

Parlament Europejski wraz z Radą Europejską dnia 23 maja 2007 r. przyjęły Decyzję nr 574/2007/WE ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Fundusz ma przyczyniać się do osiągnięcia następujących celów:

  1. Skutecznej organizacji zadań związanych z kontrolą granic zewnętrznych i nadzorem nad nimi;
  2. Skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia z jednej strony wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą godności;
  3. Jednolitego stosowania przez Straż Graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego przekraczania granic zewnętrznych, w szczególności przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
  4. Poprawy zarządzania działaniami organizowanymi w państwach trzecich przez służby konsularne oraz inne służby państw członkowskich w zakresie przepływów obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, a także współpracy między państwami członkowskimi w tej dziedzinie.

Decyzją Komisji Europejskiej nr 599/2007/WE z dnia 27 sierpnia 2007r. przyjęto wytyczne strategiczne na lata 2007-2013 wyznaczające ramy korzystania ze środków funduszu oraz określające priorytety z punktu widzenia Wspólnoty.

Łączna alokacja dostępna dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych w okresie 2007-2013 to ok.78 mln euro (kwota indykatywna), w podziale na kolejne programy roczne. Maksymalne dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zgodnie z systemem zarządzania i kontroli przygotowanym na potrzeby wdrażania Programu SOLID, Instytucją Odpowiedzialną dla Funduszu jest Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który przekazał część zadań dotyczących obsługi Funduszu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW jako Instytucji Delegowanej.

Funkcje Instytucji Audytowej powierzono Departamentowi Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów, a Instytucji Certyfikującej- Departamentowi Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

Potencjalni wnioskodawcy Funduszu to: Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, policja, wojewodowie, Urząd ds. Cudzoziemców Ministerstwo Finansów (służba celna).

Realizacja projektów w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ) odbywa się w ramach Programów Rocznych (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Projekty mogą być realizowane w ramach jednego lub kilku programów rocznych (projekty wieloletnie). Nabór projektów w ramach FGZ odbywa się w procedurze bezkonkursowej. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty, które uwzględnione zostały w poszczególnych programach rocznych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Dodatkowe informacje o funduszu, w tym informacje o poszczególnych programach rocznych znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl w zakładce Współpraca Międzynarodowa.

Brak możliwości komentowania.