Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Celem strategicznym Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie rządowym

Dowiedz się więcej o Planie Odbudowy w serwisie funduszy europejskich

Blisko 160 mld euro – środki dla Polski na inwestycje

Polska wynegocjowała bezzwrotne środki w wysokości 23,9 mld EUR oraz 11,5 mld EUR pożyczek zaciąganych na preferencyjnych warunkach, które zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu odporności w zakresie reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych, a także zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych czy gospodarczych skutków kryzysu, wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej.

Pozytywne efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy 

Realizacja zaplanowanych reform w KPO pozwoli na przestawienie gospodarki na nowe tory rozwoju. Celem jest reagowanie na wyzwania demograficzne, zmiany klimatu, a także uczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii.  KPO to inwestycje, których celem będzie także zwiększanie bezpieczeństwa naszego kraju.

KPO koncentruje się na sześciu komponentach tematycznych. 

 • A. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • C. Transformacja cyfrowa,
 • D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • E. Zielona, inteligentna mobilność,
 • F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

Za realizację reform i inwestycji odpowiadają poszczególne ministerstwa. Już wkrótce na swoich stronach internetowych resorty będą szczegółowo informować o uruchamianiu konkursów. 

Transformacja cyfrowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest jedną z jednostek odpowiedzialnych za komponent C – transformację cyfrową. 

Za realizację działań w zakresie tego komponentu  będą odpowiedzialne: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Finansów.

W ramach tego komponentu Krajowego Planu Odbudowy MSWiA zaplanowało realizację 4 projektów na łączną kwotę ok. 54 mln euro (prawie 242 mln zł) w formie bezzwrotnych grantów.

Projekty mają na celu wsparcie służb podlegających MSWiA, to jest Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Środki zaplanowane na rozwój służb podległych MSWiA 

Państwowa Straż Pożarna, „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”

 • Kwota projektu: ok. 31,8 mln EUR 
 • Cel projektu: w oparciu o jednostki PSP budowa jednolitego systemu ostrzegania i alarmowania obywateli. 

​​Policja, „Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone przystosowane do nowych funkcjonalności systemowych

 • Kwota projektu: ok. 17,6 mln EUR 
 • Cel projektu: zakup mobilnych terminali oraz wprowadzenie nowych możliwości dla już kupionych urządzeń.

Straż Graniczna, „Stworzenie mobilnej infrastruktury Straży Granicznej umożliwiającej reagowanie w sytuacjach kryzysowych”

 • Kwota projektu: ok. 3,9 mln EUR 
 • Cel projektu: zakup mobilnych punktów kontrolnych, co zwiększy mobilności SG przy przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, walce z terroryzmem czy ochroną zdrowia. 

Służba Ochrony Państwa, „Samowystarczalny mobilny punkt medyczny na wypadek zagrożeń medycznych, biochemicznych, radiologicznych, zagrożeń katastrofami naturalnymi”

 • Kwota projektu: ok. 600 tys. EUR
 • Cel projektu: stworzenie samodzielnego i mobilnego punktu medycznego – na bazie samochodu wraz z kontenerem, w którym będzie mieścił się m.in. gabinet zabiegowy.

Do zadań ostatecznych odbiorców wsparcia należy prowadzenie działań komunikacyjnych na temat realizacji przedsięwzięcia, o postępach, osiąganych rezultatach oraz źródle pochodzenia środków

Więcej informacji na temat Krajowego Planu Odbudowy można znaleźć na stronach:

Brak możliwości komentowania.