O COPE MSWiA

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (COPE MSWiA) jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku zarządzeniem nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. 2013.74), znowelizowanym zarządzeniem nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2015 r. poz. 8), znowelizowanym zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2016 r. poz. 36).

COPE MSWiA realizuje zadania na rzecz projektów, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, migracji i azylu, oraz zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów, w zakresie powierzonym właściwymi umowami i porozumieniami. Działania podejmowane przez COPE MSWiA obejmują w szczególności:

1) prowadzenie lub udział w naborach projektów, w tym w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie;

2) podpisywanie umów z Beneficjentami i przekazywanie środków finansowych;

3) prowadzenie działań monitoringowych, w tym organizację wizyt monitorujących w miejscu realizacji projektów;

4) weryfikację wykorzystania środków finansowych, w tym weryfikację raportów, rozliczanie wydatków i ich poświadczanie;

5) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich;

6) weryfikację dokumentacji przetargowych;

7) bieżącą współpracę z Beneficjentami i Partnerami projektów.

Jednostka pełni funkcję:

  • Organu Delegowanego dla programów z obszaru migracji i azylu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, tj.

– Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz

– Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmującego:

(i) instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz,

(ii) instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

  • Operatora Programu wraz z Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA w ramach Programu „Sprawy Wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Brak możliwości komentowania.