IZGW 2021-2027

Celem z zakresu polityki Instrumentu, stanowiącego część Funduszu, jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi, a tym samym przyczynienie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w Unii i pełnym poszanowaniu odpowiedniego unijnego dorobku prawnego oraz zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.

Za wykorzystanie IZGW w Polsce odpowiada Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej.

Część zadań została przekazana do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Instytucji Pośredniczącej, w tym przygotowanie umów z beneficjentami, nadzór nad realizacją projektów, przekazywanie środków finansowych, rozliczenia i kontrole. Środki funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych, ograniczonych oraz w ramach bezpośredniego przyznania dofinansowania. Ogłoszenia o konkursach i ich wyniki ukazują się tutaj.

Brak możliwości komentowania.