EURLO Azja Środkowa

Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Azji Środkowej / EURLO Azja Środkowa

Ogólnym celem projektu jest zwalczanie nielegalnej migracji do Unii Europejskiej poprzez usprawnienie potwierdzania tożsamości obywateli Azji Środkowej oraz przygotowywania działań powrotowych poprzez wzmocnienie współpracy i doświadczenie organów odpowiedzialnych za kwestie migracyjne trzech środkowoazjatyckich  krajów – Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu – w zadaniach związanych z powrotami poprzez działania unijnych Oficerów Łącznikowych ds. Imigracji (ILO) operujących w Azji Środkowej i wsparcie państw członkowskich UE.

Wsparcie ILO odbywa się na następujących polach:

1. Podwyższenie znajomości języków obcych ekspertów środkowoazjatyckich organów odpowiedzialnych za kwestie migracyjne w celu ułatwienia interakcji i współpracy z państwami członkowskimi UE poprzez przeprowadzenie:

– 3 kursów języka angielskiego w Azji Środkowej dla ok. 30 funkcjonariuszy (3 edycje po ok. 10 uczestników, po jednym kursie na każdy kraj Azji Środkowej uczestniczący w projekcie). .

– 3 intensywnych kursów specjalistycznego języka angielskiego w Polsce dla ok. 30 ekspertów (3 edycje po ok. 10 uczestników, po jednym kursie na każdy kraj Azji Środkowej uczestniczący w projekcie).

Kursy umożliwią ekspertom środkowoazjatyckich organów odpowiedzialnych za kwestie migracyjne sprawne komunikowanie się w języku angielskim zarówno z oficerami łącznikowymi UE, jak i cudzoziemcami. Dodatkowo, specjalistyczny kurs j. angielskiego zapozna funkcjonariuszy ze specyficznym słownictwem dot. kwestii migracji i ochrony granic oraz praktycznymi aspektami wykonywania obowiązków przez polską Straż Graniczną.

2. Wzmocnienie zdolności Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu w zakresie zwalczania i wykrywania fałszywych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży. Kompleksowe podejście, polegające na przeprowadzeniu dwóch sesji szkoleniowych (poziom podstawowy i zaawansowany) uzupełnionych o podręcznik do celów szkoleniowych pozwoli na zwielokrotnienie wiedzy i umiejętności przekazywanych środkowoazjatyckim organom odpowiedzialnym za kwestie migracyjne przez państwa członkowskie UE. Wsparcie w zakresie wykrywania sfałszowanych dokumentów wyposaży środkowoazjatyckie organy odpowiedzialne za kwestie migracyjne w praktyczne umiejętności i know-how niezbędne do identyfikacji sfałszowanych lub przerobionych dokumentów.

3. Wzmocnienie zdolności Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu poprzez przekazanie ekspertom środkowoazjatyckich organów odpowiedzialnych za kwestie migracyjne doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przygotowania personelu granicznego i migracyjnego krajów Azji Środkowej do wykonywania zadań służbowych w zakresie zarządzania kwestiami migracyjnymi, w tym zapobiegania nielegalnej migracji i utrzymania systemu detencyjnego. Transfer wiedzy będzie się odbywał poprzez wizyty studyjne w krajach członkowskich UE. Każdy z uczestniczących krajów Azji Środkowej wziąłby udział w wizytach studyjnych w co najmniej dwóch krajach UE, aby eksperci mieli możliwość porównania systemów zarządzania migracją i wybrania rozwiązania najlepiej dopasowanego do ich własnych, lokalnych uwarunkowań.

Planowane rezultaty:

Realizacja celów polityki UE będzie korzystna dzięki lepszej współpracy ILO ze środkowoazjatyckimi organami odpowiedzialnymi za kwestie migracyjne, jak również wzmocnionym i nowoutworzonym kontaktom pomiędzy państwami członkowskimi UE a środkowoazjatyckimi organami odpowiedzialnymi za kwestie migracyjne. To, w połączeniu z nowo nabytymi przez środkowoazjatyckie organy odpowiedzialne za kwestie migracyjne umiejętnościami i know-how, stworzy środowisko ułatwiające ILO i państwom członkowskim UE większą skuteczność w obszarze skutecznej identyfikacji obywateli Azji Środkowej i ich powrotów.

Wzmocnienie współpracy państw członkowskich UE z Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.

Utworzone i usprawnione kanały współpracy oraz nowo nabyte umiejętności zintensyfikują w szczególności efektywność realizacji zadań ILO poprzez usprawnienie i przyspieszenie identyfikacji i powrotu obywateli Azji Środkowej, zwiększając tym samym wskaźnik powrotów do Azji Środkowej. Wzmocniona zostanie również współpraca innych podmiotów unijnych zaangażowanych w kwestie migracyjne z Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Dzięki większym umiejętnościom w zakresie języka angielskiego, identyfikacji fałszerstw (w tym poprzez podręcznik do szkolenia w zakresie fałszerstw dokumentów), zarządzania migracjami i umiejętności zawodowych, zdolność środkowoazjatyckich organów odpowiedzialnych za kwestie migracyjne do długoterminowego zarządzania migracjami zostanie wzmocniona.

Projekt będzie wdrażany przez 24 miesiące począwszy od 1 lipca 2023 r. Partnerem projektu jest Komenda Główna Straży Granicznej.

Beneficjentem głównym (koordynatorem) jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Łączna wartość projektu to: 1 022 272,65 euro

Kwota grantu ze środków Unii Europejskiej (95% wartości projektu): 971 159,02 euro

Wkład środków z budżetu państwa (5%): 51 113,63 euro

Brak możliwości komentowania.