Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027

W perspektywie finansowej 2021-2027 Podstawowymi celami polityki FBW na lata 2021-2027 jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, w szczególności poprzez zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji postaw, poważnej i zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw, a także poprzez przygotowywanie się do zdarzeń, ryzyka i kryzysów dotyczących bezpieczeństwa, ochronę przed nimi i skuteczne zarządzanie nimi.

Za wykorzystanie FBW w Polsce odpowiada Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej. Część zadań została przekazana do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Instytucji Pośredniczącej, w tym przygotowanie umów z beneficjentami, nadzór nad realizacją projektów, przekazywanie środków finansowych, rozliczenia i kontrole. Środki funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych, ograniczonych oraz w ramach bezpośredniego przyznania dofinansowania. Ogłoszenia o konkursach i ich wyniki ukazują się tutaj.

Brak możliwości komentowania.