NMF 2009-2014

Informacje ogólne

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

 

ALOKACJA

Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

PROGRAMY (OBSZARY WSPARCIA)

W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG. Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

Wszelkie informacje o realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także dokumenty Programowe są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju (Krajowego Punktu Kontaktowego):

http://www.eog.gov.pl/Strony/start.aspx

 

PROGRAM PL/15

Program PL 15 – Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Wspomagająca: Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW

Wartość dofinansowania programu z funduszy norweskich: 10 000 000 euro

Cel i obszary wsparcia:

Program ma na celu wzmocnienie zdolności polskich służb w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym z przestępczością związaną z handlem ludźmi.

Osiągnięcie zakładanego celu ma przynieść następujące rezultaty:

 • rozwój i doskonalenie struktur, systemów i urządzeń technicznych w celu poprawy wdrożenia dorobku Schengen,
 • poprawa zdolności do zapobiegania i zwalczania transgranicznej i zorganizowanej przestępczości, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,
 • poprawa współpracy pomiędzy organami i zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Sposób wyłaniania projektów

W programie są realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Dodatkowo, są wdrażane dwa projekty predefiniowane (procedura bez-konkursowa).

Uprawnieni beneficjenci:

 • instytucje publiczne, jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Finansów np.: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna;
 • organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, ściganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, z bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem handlowi ludźmi lub pomocą ofiarom handlu ludźmi, samorządy, urzędy wojewódzkie.

Typy działań, które mogą otrzymać dofinansowanie:

 • szkolenia;
 • organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów;
 • zakup sprzętu;
 • rozwój struktur i systemów.

 

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 170 000 euro, zaś maksymalna 2 000 000 euro. Poziom dofinansowania wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Nabory wniosków:

 1. W ramach pierwszego naboru wniosków zatwierdzono do dofinansowania 16 projektów na łączną kwotę udziału NMF blisko 29 mln PLN. W styczniu 2015r. jeden z Beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu.
 2. Drugi nabór na pozostałą alokację (1,18 mln EUR) zakończył się we wrześniu 2014r. W dniu 6 lutego 2015r. Zespół Międzyresortowy podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 5 projektom.
 3. W związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizowanych projektów, w III kwartale 2015r. Zespół Międzyresortowy podjął decyzję o dodatkowym przyznaniu dofinansowania kolejnym 3 projektom.

 

Projekty predefiniowane

W ramach programu PL15 wdrażane są także dwa tzw. projekty predefiniowane. Beneficjentem w obu przypadkach jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem w jednym projekcie jest Rada Europy, w drugim – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Zgodnie z Regulacjami NMF, w ramach programu PL/15 wyodrębniono środki na tzw. Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach FWD jest finansowany jeden, odrębny projekt, realizowany przez Komendę Główną Policji.

 

Podsumowując, w ramach Programu PL 15 wdrażanych jest łącznie 26 projektów. (Lista realizowanych projektów).

 

Program PL/15 będzie realizowany do końca 2017r.

Wszelkie informacje dotyczące programu PL 15 są dostępne na stronie internetowej Operatora Programu (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji):

http://fundusze.msw.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/mechanizm-finansowy-eo/norweski-mechanizm-fina-1

 

Rola COPE MSWiA

w realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

 

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA pełni funkcję Instytucji Wspomagającej w ramach programu PL15 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pt. „Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, którego beneficjentem (operatorem) jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 14 listopada 2014r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy MSWiA a COPE MSWiA, na mocy którego COPE MSWiA realizuje następujące działania:

 • Wspiera MSWiA w realizacji działań Operatora Programu;
 • Przeprowadza weryfikację finansową raportów okresowych i końcowych;
 • Przeprowadza weryfikację kwalifikowalności wydatków;
 • Poświadcza wydatki poniesione przez beneficjentów-państwowe jednostki budżetowe (PJB);
 • Dokonuje płatności na rzecz beneficjentów nie będących PJB;
 • Przeprowadza działania monitoringowe;
 • Wydaje decyzje w zakresie korekt finansowych;
 • Przeprowadza weryfikację dokumentacji przetargowych;
 • Przygotowuje informacje dla Operatora Programu z realizacji projektów i programu PL15;
 • Prowadzi działania informacyjno-promocyjne (szkolenia).

Poniżej publikacja zawierająca syntetyczne informacje na temat projektów realizowanych w Programie PL 15.

Zespołem odpowiedzialnym z ramienia COPE MSWiA za realizację projektów NMF jest – Zespół Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

– Tomasz Dyląg – Kierownik Zespołu (e-mail: tomasz.dylag@copemsw.gov.pl)

– Marta Chmielnicka – Starszy Specjalista (e-mail: marta.chmielnicka@copemsw.gov.pl)

Brak możliwości komentowania.