Zgłaszanie nieprawidłowości/działań niepożądanych

W przypadku posiadania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych przy wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w szczególności dotyczących nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i podwójnego dofinansowania w ramach przedsięwzięć wskazanych w zakładce „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”, proszę o kontakt w formie:

– pisemnie, w postaci papierowej przekazanej na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa (lub inny adres COPE MSWiA, w przypadku zmiany siedziby, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej),

– w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej sygnalKPO@copemswia.gov.pl,

– ustnie, telefonicznie (pod numerem 22 542 84 52) lub za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z przedstawicielem COPE MSWiA wskazanym po otrzymaniu zgłoszenia.

Zgłoszone informacje będą analizowane przez przedstawiciela COPE MSWiA. Zgłoszenia anonimowe są rozpatrywane przez COPE MSWiA, jako istotne informacje o ryzykach, które mogą mieć miejsce podczas wdrażania KPO. Osoba, która przekazała informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych (jeżeli osoba ta podała dane kontaktowe) jest informowana przez COPE MSWiA o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. Każdorazowo osoba przekazująca informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych może uzupełnić zgłoszone informacje w sprawie.

COPE MSWiA zapewnia ochronę sygnalistom, która obejmuje w szczególności:

– obowiązek zachowania poufności (dotyczy zarówno osoby, która podała swoje dane jak również osoby, która dokonała zgłoszenia anonimowego lecz z treści przekazanych informacji lub w wyniku prowadzonych działań wyjaśniających sprawę możliwe jest jednoznaczne określenie tożsamości),

– zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osoby, która przekazała informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych (również wobec osoby, która dokonała zgłoszenia anonimowego a możliwe jest jednoznaczne ustalenie jej tożsamości w wyniku podjętych działań).

Dodatkowo zapewnia się ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób trzecich (np. danych osób, które mogły przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości, które powinny zostać powiadomione o przetwarzaniu ich danych osobowych po zakończeniu procedowania zgłoszenia).

COPE MSWiA zapewnia sygnalistom przekazanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych (tożsamość administratora; cel przetwarzania, podstawa przetwarzania; rodzaje przetwarzanych danych; odbiorcy danych; okres przechowywania danych; prawa osób, których dotyczą, informację o ew. zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji; informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego; kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych).

Brak możliwości komentowania.