Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(przetwarzanie w związku z realizacją Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy;
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu;
 3. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające siedzibę w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 99a – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli instytucji wspomagającej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej można się skontaktować poprzez adres email iod@miir.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@copemswia.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej można się skontaktować poprzez adres email iod@miir.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@copemswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane:

 1. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy – na podstawie:
  • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,
  • Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.
  • Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021.
 2. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu – na podstawie:
  • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,
  • Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.,
  • Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, pomiędzy b. MIiR a MSWiA zawartej 24 października 2019 r.
 3. przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Instytucji Wspomagającej – na podstawie:
  • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,
  • Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.,
  • Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, pomiędzy MSWiA a COPE MSWiA.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA – w zakresie umożliwiającym wykonanie zadań powierzonych do realizacji przez Operatora Programu, m.in ocena wniosków w ramach otwartych naborów, weryfikacja finansowych raportów okresowych i końcowych, zlecania płatności, przeprowadzanie monitoringu i kontroli, zlecania ewaluacji.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli, jako przedstawicielowi Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – po decyzji o dofinansowaniu projektu, dane o projekcie oraz dane kontaktowe będą wprowadzane do systemu informatycznego darczyńców (GrACE);
 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • przedstawicielom Ministerstwa Finansów, zewnętrznym ewaluatorom i kontrolerom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewaluacji/kontroli działań przeprowadzonych w zakresie projektu

przez:

 • Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Instytucji Wspomagającej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z § 7. pkt. 28 Umowy w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, zawartej pomiędzy b. MIiR a MSWiA 24 października 20019 r. przetwarzane są przez okres 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego Programu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane pochodzą z następujących źródeł:

 • wnioski aplikacyjne,
 • umowy o dofinansowanie,
 • finansowe raporty okresowe i końcowe.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzania otwartego naboru wniosku.

Brak możliwości komentowania.