Pytania i odpowiedzi – FAQ NMF

Program: Sprawy wewnętrzne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie (FAQ):

PYTANIE:

Jakie formy wynagrodzenia są traktowane, jako kwalifikowane? Czy premia uznaniowa jest wydatkiem kwalifikowanym, jeżeli jest wypłacana na podstawie regulaminu? Czy zarządzenia i decyzje Szefa instytucji są wystarczającą podstawą do wypłacania wynagrodzeń?

ODPOWIEDŹ:

Wydatki kwalifikowane w zakresie wynagrodzeń:

– wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym: wynagrodzenie zasadnicze, premie regulaminowe, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny, inne dodatki (np. za znajomość języków obcych) zgodne z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w instytucji Beneficjenta) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, potrącenia z wynagrodzenia netto pracownika (np. składki PZU, spłaty pożyczek mieszkaniowych, składki na związki zawodowe);

  • wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło;
  • wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osobiście wykonującej zadania w projekcie;
  • odpłatność pracodawcy z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeśli dotyczy);
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) za okres przepracowany na rzecz projektu i w odpowiedniej proporcji,

Zarządzenie/decyzja pracodawcy jest wystarczająca.


PYTANIE:

Na czym polega ryczałt, o którym mowa w art. 8.3.1 b) Regulacji NMF?

ODPOWIEDŹ:

Operator może (ale nie  musi) określić stawki ryczałtowe dla rozliczania wydatków związanych z podróżami. Jednakże w związku z tym, iż w PL obowiązuje Rozporządzenie MPiPS z 5 lutego 2013r. w sprawie rozliczania kosztów podróży, to nie rekomendujemy wprowadzania innych zasad. Jeśli osoba delegowana otrzymałaby ryczałt na podróż (diet) a jego kwota byłaby wyższa niż określona we wspomnianym Rozporządzeniu, to różnica jest traktowana jako przychód  i podlega opodatkowaniu. Stwarza to więcej problemów dla delegowanego i instytucji delegującej, niż korzyści…

Zatem w tym zakresie nie planuję się wprowadzania innych stawek ryczałtowych, niż tych wynikających z Rozporządzenia MPiPS z 05.02.2013.


PYTANIE:

Jaką formę powinno przyjąć uzasadnienie zakupu sprzętu, o którym mowa w art. 8.3.1. c)?

ODPOWIEDŹ:

Pisemną, w budżecie projektu.


PYTANIE:

W kontekście trwałości projektu: czy wydatki pozostają kwalifikowane również w przypadku sprzętu, który się „zużyje” lub „zestarzeje” w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości (np. zachowuje swoją pierwotną funkcjonalność, ale przestaje być zasadnym jego użytkowanie z uwagi na postęp technologiczny)?

ODPOWIEDŹ:

Oczywiście, że wydatki są kwalifikowane w przypadku kiedy sprzęt ze względu na swoją specyfikę „zużywa się” w trakcie realizacji projektu.


PYTANIE:

Czy koszty ubezpieczenia sprzętu oraz inne koszty wymienione w art. 8.3.2 są kwalifikowane, zarówno dla Beneficjenta jak i Partnerów?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Należy podkreślić, iż zasady kwalifikowalności wydatków obowiązują tak samo głównego beneficjenta (lidera) jak i wszystkich partnerów (również zagranicznych) – Art. 7.7 ust. 5 Regulacji.


PYTANIE:

Czy w ramach projektu wystarczy prowadzić wyodrębnioną księgowość?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 8.2 ust. 2e Regulacji wydatki muszą być „możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej beneficjenta/partnera”. Więc aby możliwa była identyfikacja, to Polityka rachunkowości beneficjenta/partnera powinna wskazywać przyjętą metodę/y księgowania wydatków w projekcie np. poprzez wydzielenie wybranego kodu dla wydatków ponoszonych w projekcie;


PYTANIE:

Czy są udostępnienie regulacje dot. postępowań realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności.

ODPOWIEDŹ:

Tak – można je znaleźć na stronie: https://copemswia.gov.pl/fundusze-2007-2013/nmf/nmf-2014-2021/dokumenty-programowe-nmf-2014-2021/


PYTANIE:

Czym są standardowe stawki jednostkowe określone w Art. 8.4 Regulacji, na czym polegają i jak je stosować?

ODPOWIEDŹ:

Operator nie przewiduje stosowania w programie Sprawy wewnętrzne stawek jednostkowych.


PYTANIE:

Czy kary umowne są przychodem w projekcie? czy pomniejszają kwotę dofinansowania lub poziom dofinansowania?

ODPOWIEDŹ:

Tak, kary umowne są przychodem i pomniejszają kwotę dofinansowania.


PYTANIE:

Czy oświadczenie o kwalifikowalności VAT wymagane jest również od Partnerów, czy tylko od Lidera?

ODPOWIEDŹ:

Wszyscy partnerzy projektu podlegają tym samym zasadom kwalifikowalności, zatem składać będą oświadczenia odnośnie VAT.


PYTANIE:

Czy istnieje wzór dokumentów dotyczących sprawozdawczości? W jakich okresach będzie wymagana sprawozdawczość – czy w okresach półrocznych?

ODPOWIEDŹ:

Wzór jeszcze nie został przygotowany, a długość okresów sprawozdawczych nie jest dotychczas ustalona – okres sprawozdawczy nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy (odp. aktualne na miesiąc III 2019r.).


PYTANIE:

Czy dopuszcza się kontrolę ex-ante zaplanowanych w ramach projektu postępowań?

ODPOWIEDŹ:

Tak, chcemy taką zasadę wprowadzić, w szczególności kiedy zamawiający planuje zamówienia z pominięciem ustawy PZP.


PYTANIE:

Jakie są wymagania, dot. informacji i promocji w projekcie?

ODPOWIEDŹ:

Wytyczne w tej sprawie są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/


PYTANIE:

O jakiej metodzie jest mowa w art. 8.5.2 Regulacji?

ODPOWIEDŹ:

Regulacje są skierowane do wszystkich państw korzystających z pomocy i dają możliwość zastosowania innych przepisów. Operator Programu Sprawy wewnętrzne nie przewiduje możliwości stosowania „innych stawek zryczałtowanych”.


PYTANIE:

Jak definiujemy wydatki niepotrzebne lub nierozważne (art. 8.5.2.h Regulacji) ?

ODPOWIEDŹ:

Wydatki niepotrzebne/nierozważne, to takie których poniesienie nie jest konieczne/niezbędne  do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu, przy założeniu, że wszystkie wydatki powinny być ekonomicznie uzasadnione. Np. rozliczany jest wyjazd służbowy 3 osób z tej samej instytucji, w to samo miejsce i w tym samym terminie i każda z tych osób chciałaby rozliczyć przejazd samochodem prywatnym (ryczałt za km) – nie jest to wydatek rozważny/potrzebny, bo można zrealizować przejazdy komunikacją publiczną albo tylko jednym samochodem prywatnym.


PYTANIE:

Czy okres trwałości kończy się wraz z zakończeniem projektu z wyjątkiem zakupu sprzętu, o którym mowa w art. 8.3.1.c Regulacji?

ODPOWIEDŹ:

Szczegółowe wymagania odnośnie trwałości będą określone w umowie dofinansowania projektu.


PYTANIE:

Jak rozumieć zapisy art. 8.16 Regulacji? Co się stanie jeżeli pomoc publiczna wystąpi w trakcie realizacji projektu w momencie po udzieleniu pomocy?

ODPOWIEDŹ:

Co do zasady, pomoc publiczna w programie Sprawy wewnętrzne nie powinna wystąpić, bo nie była przedmiotem negocjacji z darczyńcą.


PYTANIE:

Jaki kurs EURO przyjąć na etapie przygotowywania budżetu?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować kurs średni tzw. unijnego (stosowany w funduszach UE) za II półrocze 2018 r. Tabela kursów:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Brak możliwości komentowania.