NMF 2014-2021

Fundusze NMF/EOG 2014-2021

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  2014 – 2021 (wsparcie ze strony państw: Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

Z całej alokacji EOG wynoszącej 1.548,1 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 397,8 mln € (czyli o 130,9 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

– fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

– rozwój przedsiębiorczości

– stypendia

– środowisko

– kultura

– pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa)

Tematyka spraw wewnętrznych nie została uwzględniona w funduszach EOG 2014 – 2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 (wsparcie z Norwegii)

Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln € (czyli o 100,3 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

– godna praca

– badania naukowe

– wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne

– rozwój lokalny

– sprawy wewnętrzne

– służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy

– pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Etapy przygotowania i zatwierdzania programu „Sprawy wewnętrzne”

Memorandum of Understanding

Prace nad nowymi perspektywami Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały zakończone. Ustalone z darczyńcami zostały kluczowe kwestie tzn. obszary priorytetowe (programy) oraz podział środków na nie. Efektem tych ustaleń było podpisanie w dniu 20 grudnia 2017 r. dwóch Porozumień zwanych Memorandum of Understanding (MoU).

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Book’u (link) wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe.

Obszarem priorytetowym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisującym się w zadania realizowane w Ministerstwie i w podległych Ministerstwu służbach oraz instytucjach, jest  Justice and Home Affairs.

W ramach Memorandum of Understanding wskazano m.in. program pn. Sprawy wewnętrzne, który będzie wdrażany przez Operatora Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Łączne wsparcie ze środków NMF wynosi 20 mln EUR. Program będzie obejmował trzy obszary tematyczne wskazane w Blue Book:

18 –  Azyl i migracja

20 – Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości

20 – Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk

Stakeholder Consultation

1 marca 2018 odbyło się spotkanie Stakeholder Consultation, na którym potencjalni beneficjenci programu Sprawy wewnętrzne (reprezentanci służb mundurowych, organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych) zidentyfikowali największe wyzwania w obszarach objętych wsparciem finansowym.

Concept Note

Z początkiem kwietnia 2018 roku rozpoczęły się prace nad koncepcją programu tzw. Concept Note, czyli dokumentem zawierającym założenia koncepcyjne i systemowe Programu. Dokument ten został zaakceptowany przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 4 marca 2019 roku.

Supplementary information

Zatwierdzenie Concept Note umożliwiło stronie polskiej rozpoczęcie prac nad przygotowaniem tzw. Supplementary information, czyli dokumentacji niezbędnej do podpisania Umowy w sprawie programu.

Umowa ws. Programu

1 września 2019 r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatwierdziło Program Sprawy wewnętrzne, a uroczyste podpisanie polsko-norweskiej umowy ws. Programu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego i Olava Myklebusta, Ambasadora Królestwa nastąpiło w dniu 12 września 2019r. podczas konferencji inaugurującej rozpoczęcie funduszy NMF i EOG organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W dniu 18 września 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja inaugurująca Program Sprawy wewnętrzne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Spotkanie otworzył Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Panem Olavem Myklebustem – Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele strony norweskiej tj. Partnerzy Programu z Państwa-Darczyńcy z Norweskiego Dyrektoriatu Obrony Cywilnej i Norweskiego Dyrektoriatu Policji oraz przedstawiciele Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. W konferencji uczestniczyli reprezentanci służb i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Służby Ochrony Państwa oraz przedstawiciele instytucji administracji rządowej, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych.

​Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy norweskich i EOG oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, z którymi MSWiA współpracuje w ramach tzw. łańcucha sprawiedliwości, szukając synergii pomiędzy Programami realizowanymi przez MSWiA i MS.

Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze założenia Programu Sprawy wewnętrzne, zasady organizowania naborów otwartych oraz zaprezentowane zostały założenia projektów predefiniowanych tj. – czyli projekty ustalone pomiędzy stronami na etapie negocjacji, dotyczące m.in. wsparcia nieletnich poszukujących azylu, zwalczania przestępczości cyfrowej, walki z fałszerstwem dokumentów, transgranicznej współpracy policji (opis projektów poniżej).

W dniach 14-15 listopada 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli Beneficjentów 6 projektów predefiniowanych realizowanych w ramach Programu.

Zapisy umowy ws. Programu

Zgodnie z podpisana umową ws. Programu realizowanych będzie 6 projektów predefiniowanych na łączną wartość ok. 13,5 mln EUR przez:

  • Urząd ds. Cudzoziemców – projekt pn. Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl,
  • Komendę Główną Policji – projekt pn.  Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji,
  • Komendę Główną Policji – projekt pn. Międzynarodowa współpraca policyjna w zakresie poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie,
  • Komendę Stołeczną Policji – projekt pn. Dokumenty – Bezpieczeństwo i kontrola, w tym taktyczna kontrola tożsamości,
  • Komendę Główną Straży Granicznej – projekt pn.  Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne,
  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – projekt pn.  Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja.

W ramach pozostałej alokacji uruchomione zostaną dwa otwarte nabory wniosków.

Nabory wniosków

Przewiduje się realizację otwartych naborów wniosków, skierowanych do instytucji publicznych (z sektora finansów publicznych), organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych.

Pierwszy nabór wniosków w ramach obszaru PA 20 Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości został już ogłoszony (29.11.2019r.) – szczegóły o naborze oraz wszelkie dokumenty dostępne są  tutaj.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021) jest dostępna tutaj.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA wraz z Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA planują przeprowadzić szkolenie dla potencjalnych beneficjentów – wnioskodawców.  Informacje o terminie i miejscu szkolenia zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Drugi nabór wniosków w ramach obszaru PA 18 Azyl i migracja planowany jest do uruchomienia w I kwartale 2020. Dostępna alokacja w ramach obszaru to ok. 3,7 mln EUR

Obszar uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej tuż po uruchomieniu naboru.

Wszelkie pozostałe informacje nt. III edycji funduszów NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: www.eog.gov.pl

Brak możliwości komentowania.