NMF 2014-2021

NMF/EOG 2014-2021

Europejski Obszar Gospodarczy  2014 – 2021 (wsparcie ze strony państw: Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

Z całej alokacji EOG wynoszącej 1.548,1 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 397,8 mln € (czyli o 130,9 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 • rozwój przedsiębiorczości
 • stypendia
 • środowisko
 • kultura
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa)

Tematyka spraw wewnętrznych nie została uwzględniona w funduszach EOG 23014 – 2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 (wsparcie z Norwegii)

Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln € (czyli o 100,3 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • godna praca
 • badania naukowe
 • wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne
 • rozwój lokalny
 • sprawy wewnętrzne
 • służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Prace nad nowymi perspektywami Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały zakończone. Ustalone z darczyńcami zostały kluczowe kwestie tzn. obszary priorytetowe (programy) oraz podział środków na nie. Efektem tych ustaleń było podpisanie w dniu 20 grudnia 2017 r. dwóch Porozumień zwanych Memorandum of Understanding (MoU).

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Book’u (link) wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe.

Obszarem priorytetowym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisującym się w zadania realizowane w Ministerstwie i w podległych Ministerstwu służbach oraz instytucjach, jest  Justice and Home Affairs.

W ramach Memorandum of Understanding wskazano m.in. program pn. „Sprawy wewnętrzne”, który będzie wdrażany przez Operatora Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Łączne wsparcie ze środków NMF wynosi 20 mln EUR. Program będzie obejmował trzy obszary tematyczne wskazane w Blue Book:

18 –  Asylum and Migration

20 – International Police Cooperation and Combating Crime

20 – Disaster prevention and preparedness

W dniach 8-9 stycznia 2018r. rozpoczęły się oficjalne działania związane z opracowaniem szczegółowych założeń programu Sprawy wewnętrzne.

Od stycznia do listopada 2018r. odbyło się szereg spotkań uzgodnieniowych, w których poza przedstawicielami Darczyńcy (Biuro Mechanizmów Finansowych), Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) brali udział reprezentanci wielu instytucji reprezentujących: potencjalnych beneficjentów ze strony polskiej i partnerów norweskich, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Pierwsza wersja Koncepcji Programu – ang. „Concept Note” (dokument, na podstawie którego Darczyńca zatwierdza dany program do realizacji) została złożona do zatwierdzenia w czerwcu 2018r. Od tego momentu trwały negocjacje nt. szczegółów programu (m.in. dot.: alokacji/podziału środków na obszary tematyczne, potencjalnych beneficjentów, szczegółów dot. naborów otwartych, wskaźników, systemu zarządzania, projektów predefiniowanych tj. pozakonkursowych itp.).

Dnia 29 stycznia 2019 r. wewnętrzny komitet Biura Mechanizmów Finansowych zatwierdził Koncepcję Programu – ang. „Concept Note” Sprawy wewnętrzne.

Kolejnym etapem, będzie uzyskanie akceptacji dla założeń ze strony Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (NMSZ), dzięki której  możliwe będzie zawarcie Umowy ws. Programu – pomiędzy NMSZ a Krajowym Punktem Kontaktowym  – która umożliwi faktyczne rozpoczęcie wdrażania Programu i ogłoszenie naborów otwartych.

O dalszych pracach nad programem Sprawy wewnętrzne NMF 2014-2021 będziemy informować na bieżąco. W chwili obecnej NIE MA OGŁOSZONYCH naborów projektów w tym zakresie.

Informacje nt. III edycji funduszów NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

Brak możliwości komentowania.