NMF 2014-2021

NMF/EOG 2014-2021

Europejski Obszar Gospodarczy  2014 – 2021 (wsparcie ze strony państw: Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

Z całej alokacji EOG wynoszącej 1.548,1 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 397,8 mln € (czyli o 130,9 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 • rozwój przedsiębiorczości
 • stypendia
 • środowisko
 • kultura
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa)

Tematyka spraw wewnętrznych nie została uwzględniona w funduszach EOG 23014 – 2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 (wsparcie z Norwegii)

Z całej alokacji NMF wynoszącej 1.253,7 mln € Polska otrzyma do roku 2021 kwotę 411,5 mln € (czyli o 100,3 mln € więcej niż w poprzedniej edycji NMF 2009-2014). Fundusz zakłada następujące obszary tematyczne (programy):

 • godna praca
 • badania naukowe
 • wyzwania społeczne, ekonomiczne i demograficzne
 • rozwój lokalny
 • sprawy wewnętrzne
 • służba więzienna, sprawiedliwość i przeciwdziałanie przemocy
 • pozostałe alokacje (pomoc techniczna, fundusz współpracy dwustronnej, rezerwa).

Prace nad nowymi perspektywami Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały zakończone. Ustalone z darczyńcami zostały kluczowe kwestie tzn. obszary priorytetowe (programy) oraz podział środków na nie. Efektem tych ustaleń było podpisanie w dniu 20 grudnia 2017 r. dwóch Porozumień zwanych Memorandum of Understanding (MoU).

Nowa perspektywa Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w stanowiącym opis strategicznych działań Blue Book’u (link) wyodrębnia 5 obszarów priorytetowych oraz 23 obszary programowe.

Obszarem priorytetowym dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisującym się w zadania realizowane w Ministerstwie i w podległych Ministerstwu służbach oraz instytucjach, jest  Justice and Home Affairs.

W ramach Memorandum of Understanding wskazano m.in. program pn. „Sprawy wewnętrzne”, który będzie wdrażany przez Operatora Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Łączne wsparcie ze środków NMF wynosi 20 mln EUR. Program będzie obejmował trzy obszary tematyczne wskazane w Blue Book:

18 –  Asylum and Migration

20 – International Police Cooperation and Combating Crime

20 – Disaster prevention and preparedness

W dniach 8-9 stycznia 2018r. rozpoczęły się oficjalne działania związane z opracowaniem szczegółowych założeń programu Sprawy wewnętrzne.

Od stycznia do listopada 2018r. odbyło się szereg spotkań uzgodnieniowych, w których poza przedstawicielami Darczyńcy (Biuro Mechanizmów Finansowych), Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) brali udział reprezentanci wielu instytucji reprezentujących: potencjalnych beneficjentów ze strony polskiej i partnerów norweskich, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Pierwsza wersja Koncepcji Programu – ang. „Concept Note” (dokument, na podstawie którego Darczyńca zatwierdza dany program do realizacji) została złożona do zatwierdzenia w czerwcu 2018r. Od tego momentu trwają negocjacje nt. szczegółów programu (m.in. dot.: alokacji/podziału środków na obszary tematyczne, potencjalnych beneficjentów, szczegółów dot. naborów otwartych, wskaźników, systemu zarządzania, projektów predefiniowanych tj. pozakonkursowych itp.). Przewidywany termin zatwierdzenia Koncepcji: grudzień 2018r. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie, wynegocjowanie i podpisanie Umowy ws. Programu, co pozwoli na faktyczne rozpoczęcie jego wdrażania i ogłoszenie naborów otwartych – przewidywany termin podpisania Umowy to I kwartał 2019r.

O dalszych pracach programem „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 będziemy informować na bieżąco. W chwili obecnej NIE MA OGŁOSZONYCH naborów projektów w tym zakresie.

Informacje nt. III edycji funduszów NMF i EOG oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

Brak możliwości komentowania.