MANOMA

Wzmacnianie systemu zarządzania w obszarze migracji i azylu w Republice Macedonii Północnej (MANOMA)

Koordynatorem umowy o dofinansowanie jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (Polska) Beneficjentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii Północnej

Inne zaangażowane instytucje – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Republiki Macedonii Północnej, Polska Straż Graniczna, Polski Urząd ds. Cudzoziemców, Dyrektoriat Służby Polityki Zagranicznej Republiki Czeskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Policji ds. Cudzoziemców (Węgry), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Ogólnym celem projektu jest usprawnienie wykrywania, ochrony i regulowanego powracania nielegalnych migrantów przybywających do Republiki Macedonii Północnej.

Szczegółowe cele projektu to zwiększenie potencjału organów zarządzającymi kwestiami granicznymi z Macedonii Północnej w zakresie zarządzania migracjami, wykrywania nielegalnej migracji i zarządzania regulowanymi powrotami oraz poprawa zarządzania ośrodkami dla cudzoziemców, przy uwzględnieniu kwestii kulturowych i dotyczących płci.

Wsparcie Projektu obejmuje następujące działania:

1. Organizacja warsztatów na temat zarządzania migracjami, wykrywania nielegalnej migracji i zarządzania powrotami w Macedonii Północnej

Zakres warsztatu obejmuje:

 • doświadczenie w zarządzaniu migracjami w Polsce i Czechach;
 • profilowanie osób/analiza zachowań;
 • metody i narzędzia identyfikacji oraz rozwiązania prawne i organizacyjne;
 • rola Europejskiego Oficera Łącznikowego ds. Powrotów (EURLO) w zarządzaniu ośrodkami detencyjnymi dla cudzoziemców i wykorzystywaniu alternatywnych rozwiązań w zakresie detencji;
 • doświadczenia w organizacji i realizacji pomocy przy dobrowolnych powrotach cudzoziemców do krajów pochodzenia;
 • praktyczne doświadczenia w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przymusowych powrotów drogą powietrzną.

2. Szkolenie dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami granicznymi z Macedonii Północnej w zakresie organizacji powrotów drogą powietrzną.

Celem kursu jest uwzględnienie wszystkich zadań eskorty, zgodnie z międzynarodowymi, unijnymi i fronteksowymi ramami prawnymi oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi praw podstawowych i użycia siły. Szkolenie doskonali praktyczne umiejętności współdziałania podczas operacji powrotowych i reagowania na mogące pojawić się sytuacje problemowe. Przećwiczone zostaną sposoby ich rozwiązywania, tak aby uczestnicy mogli szybko reagować na bieżące i pojawiające się wyzwania.

3. Wizyty studyjne dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami granicznymi z Macedonii Północnej dotyczące funkcjonowania ośrodków detencyjnych i recepcyjnych w Polsce i Czechach

W ramach działania planowane są wizyty studyjne w zamkniętym ośrodku detencyjnym i otwartym ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Polsce i Czechach wraz z warsztatami praktycznymi . W ciągu 5 dni planuje się wizytę w co najmniej dwóch placówkach (jeden areszt i jeden ośrodek recepcyjny).

4. Szkolenie dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami granicznymi z Macedonii Północnej w zakresie międzynarodowej ochrony cudzoziemców.

Zakres warsztatu obejmuje:

 • rodzaje i formy ochrony międzynarodowej;
 • procedury składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • sposób postępowania w stosunku do cudzoziemców, którym udzielono lub odmówiono ochrony międzynarodowej;
 • funkcjonowanie ośrodków otwartych dla cudzoziemców i zasady pomocy instytucjonalnej dla cudzoziemców;
 • identyfikacja i postępowanie ze szczególnie narażonymi na zagrożenia grupami, zwłaszcza ofiarami handlu ludźmi i małoletnimi pozostawionymi bez opieki;
 • prowadzenie wywiadów;
 • przykłady orzeczeń sądów administracyjnych.

Oprócz wyżej wymienionych tematów ogólnych, szczególna uwaga zostanie poświęcona poszanowaniu praw człowieka/praw podstawowych uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów na granicach Europy w kontekście zarządzania migracjami.

5. Szkolenie dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami granicznymi z Macedonii Północnej w zakresie komunikacji międzykulturowej i rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym

Celem szkolenia jest wsparcie kadry w rozwiązywaniu bieżących sytuacji konfliktowych występujących w relacjach oficer/pracownik – cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym. Specyfika pracy z migrantami o nieuregulowanym statusie pochodzącymi z różnych kultur, niepewnymi swego losu, silnie zmotywowanymi do dotarcia za wszelką cenę do ostatecznego miejsca migracji, wymaga, aby kadra pracująca na co dzień w tym wymagającym środowisku była wyposażona w odpowiednią wiedzę i zaplecze merytoryczne.

Planowane rezultaty:

Kadra kierownicza i wykonawcza organów zarządzania granicami z Macedonii Północnej zapozna się z doświadczeniami i praktykami UE w danej dziedzinie, aby móc zaadoptować niektóre elementy systemu do własnego systemu krajowego.

Nowo zdobytą wiedzę i umiejętności można wykorzystać natychmiast (głównie do prowadzenia operacji powrotowych drogą powietrzną), a także w dłuższej perspektywie ułatwić strukturalne usprawnienie systemu migracyjnego i procedur azylowych w Macedonii Północnej. Beneficjenci projektu będą mogli wdrożyć zaprezentowane rozwiązania na poziomie krajowym. Zdobyta wiedza i wspólne doświadczenia pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie migracjami i azylem w kraju, w tym organizowanie akcji powrotowych i zarządzanie ośrodkami dla cudzoziemców.

Projekt jest realizowany do 31 maja 2025 roku.

Projekt „Wzmacnianie systemu zarządzania w obszarze migracji i azylu w Republice Macedonii Północnej – MANOMA jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Partnerstwa Migracyjnego (MPF) ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027.

Budżet projektu wynosi 479 308,24 EUR.

Brak możliwości komentowania.