Wspierane działania

Fundusz wspiera działania w państwach członkowskich w jednej lub większej liczbie następujących dziedzin:

1) warunki przyjmowania uchodźców i procedury azylowe.

2) integracja osób stanowiących grupę docelową EFU, których pobyt na terytorium danego państwa członkowskiego ma charakter stały i trwały.

3) poprawa zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania ich polityk azylowych w świetle zobowiązań tych państw wynikających z istniejącego i przyszłego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego wspólnego europejskiego systemu azylowego, w szczególności z myślą o nawiązaniu praktycznej współpracy między państwami członkowskimi

4) przesiedlanie obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy są przesiedlani lub zostali przesiedleni do państwa członkowskiego. Do celów EFU przesiedlenie oznacza proces, zgodnie z którym obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, na wniosek UNHCR złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zezwala im się osiedlić po nadaniu im jednego z następujących statusów: (i) statusu uchodźcy w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 2004/83/WE; lub (ii) statusu, który na mocy krajowego i wspólnotowego prawa zapewnia te same prawa i korzyści co status uchodźcy.

 

5) przemieszczanie obywateli państwa trzeciego lub bezpaństwowców, których status jest określony w konwencji genewskiej, a którzy uzyskali zezwolenie na pobyt jako uchodźcy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE z państwa członkowskiego, które przyznało im międzynarodową ochronę, do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im przyznana podobna ochrona, a także obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy złożyli wniosek o objęcie jedną z ww. form ochrony, do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski o udzielenie międzynarodowej ochrony.

Brak możliwości komentowania.