Grupy Docelowe

Osobami uprawnionymi do korzystania z działań realizowanych w ramach funduszu są:

a) obywatele państwa trzeciego lub bezpaństwowcy, których status jest określony w konwencji genewskiej, a którzy uzyskali zezwolenie na pobyt jako uchodźcy w jednym z państw członkowskich;

b) obywatele państwa trzeciego lub bezpaństwowcy korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE;

c) obywatele państwa trzeciego lub bezpaństwowcy, który złożyli wniosek o objęcie jedną z form ochrony określonych w lit. a) i b);

d) obywatele państwa trzeciego lub bezpaństwowcy korzystający z ochrony tymczasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;

e) obywatele państwa trzeciego lub bezpaństwowcy, który są przesiedlani lub zostali przesiedleni do państwa członkowskiego.

 

W ramach grup docelowych w szczególny sposób uwzględnia się sytuację osób wymagających specjalnego traktowania takich jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci, osoby poddane torturom, ofiary gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej.

Brak możliwości komentowania.