Grupy docelowe

Grupy docelowe to osoby lub grupy osób, które ostatecznie korzystają z działań realizowanych w ramach funduszu. W Europejskim Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich należą do nich:

  • obywatele państw trzecich przebywający legalnie w Polsce (pomoc w pierwszej kolejności jest ukierunkowana na działania odnoszące się do nowo przybyłych obywateli państw trzecich. W tym kontekście można odwołać się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, która ustanawia pięcioletni okres legalnego zamieszkania jako wymóg, który muszą spełniać obywatele państw trzecich, aby móc ubiegać się o status rezydenta długoterminowego).
  • obywatele państw trzecich przebywający na terytorium państwa trzeciego, którzy zastosowali się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnili warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego;

(Obywatel kraju trzeciego oznacza każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu)

Natomiast z zakresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich wyłączeni są:

  • obywatele państw trzecich, którzy wystąpili z wnioskiem o azyl, w odniesieniu do którego nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja, lub którzy korzystają ze statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub kwalifikują się do statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgodnie z dyrektywą Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony.

Brak możliwości komentowania.