OFERTA PRACY – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje pracownika na stanowisko młodszego specjalisty w Zespole Europejskich Instrumentów Finansowych

OFERTA PRACY

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

poszukuje pracownika na stanowisko
młodszego specjalisty w Zespole/Sekcji* Europejskich Instrumentów Finansowych

Główne obowiązki:

– podejmowanie działań wdrożeniowych w ramach programu powierzonego Zespołowi do realizacji, w szczególności: przygotowanie naboru i ocena formalna i merytoryczna projektów składanych przez wnioskodawców,

– przygotowanie projektów umów o dofinansowanie i porozumień zawieranych z beneficjentami,

– kontrola wykorzystania alokacji,

– monitorowanie/kontrola wdrażania projektów, w tym w miejscu realizacji projektów,

– weryfikacja pod względem merytorycznym/finansowym wniosków o płatność i/lub poświadczanie wydatków,

– współpraca z beneficjentami/partnerami w zakresie projektów nadzorowanych przez Zespół,

– przygotowywanie danych planistyczno-sprawozdawczych dotyczących wdrażanych projektów,

– przygotowanie wkładu merytorycznego i finansowego do raportów okresowych/końcowych zgodnie z wytycznymi Darczyńcy i KE,

– identyfikowanie, weryfikacja i raportowanie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji programu powierzonego Zespołowi,

– promocja wdrażanego przez Zespół programu, w tym prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców oraz beneficjentów/partnerów,

– prawidłowe i terminowe dokonywanie wpisów do elektronicznych baz danych w zakresie zadań Zespołu,

– wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Zespołu/Dyrektora Centrum.

Wymagane kwalifikacje:

  • Wykształcenie wyższe
  • Minimalny staż pracy: 3 miesiące
  • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia we wdrażaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub państw EFTA

Wymagane umiejętności:

  • Umiejętność praktycznej obsługi komputera w obszarze MS Office for Windows
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
  • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

  • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (CST2021)
  • Dyspozycyjność, w tym możliwość wyjazdów poza miejsce zamieszkania (do 5-7 kolejnych dni)

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 25.01.2024 roku na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, faxem: (022)  542 8444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl

W przypadku, gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani z własnej inicjatywy większy zakres danych/ inne dane osobowe niż wynika to z art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Przyjmuję do wiadomości, następującą klauzulę informacyjną COPE MSWiA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, (nr tel.: 22 542 8405 adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).

2) W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 5428421  lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych, jeżeli dotyczy-będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy a w przypadku pozostałych danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;

10) Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu realizacji procesu rekrutacji.

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie do pracy w COPE MSWiA.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Brak możliwości komentowania.