Dołącz do nas jako Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dołącz do nas jako

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (COPE MSWiA)

COPE MSWiA to instytucja obsługująca fundusze międzynarodowe, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, migracji i azylu, za które odpowiedzialny jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Pomagamy cudzoziemcom przebywającym w Polsce, w tym dzieciom, instytucjom państwowym ścigającym przestępców i zapobiegającym nielegalnej migracji. Współpracujemy przy realizacji projektów o wymiarze europejskim, często z polskimi i zagranicznymi partnerami.

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie informacji i dokumentów dotyczących realizacji Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • obsługa Funduszu, w szczególności:
 • ocena formalna i udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 • współpraca z beneficjentami i partnerami, w tym prowadzenie szkoleń,
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektów, w tym w miejscu ich realizacji,
 • weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów, w tym kwalifikowalności wydatków i ich certyfikacja,
 • raportowanie w odniesieniu do przydzielonych projektów,
 • opiniowanie projektów dokumentów programowych, wdrożeniowych i innych – na wniosek odpowiednich instytucji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: bez wymagań (młodszy specjalista), 9 miesięcy (specjalista); 15 miesięcy (starszy specjalista),
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie – poziom B2),
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • gotowość do wyjazdów poza miejsce zamieszkania,
 • bardzo wysoka kultura osobista.

Mile widziane

 • doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub podobnych,
 • doświadczenie przy ocenie formalnej i merytorycznej projektów,
 • doświadczenie w monitorowaniu bądź rozliczaniu projektów,
 • doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań dot. projektów,
 • znajomość teoretyczna i praktyczna przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i systemów nakładania korekt finansowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • pracę w Warszawie na ul. Modzelewskiego w pobliżu stacji Metro Wierzbno,
 • stanowisko na umowę o pracę na pełen etat,
 • pracę stacjonarną, z możliwością pracy zdalnej określonej w kodeksie pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • elastyczny, ruchomy czas pracy w godz. 7.00-9.00 / 15.00-17.00,
 • komfortowe warunki pracy przy ciekawych, niestandardowych projektach,
 • możliwość wyjazdów i spotkań w miejscu realizacji projektów w całym kraju.

Benefity

 • system premii i dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • szkolenia i nauka języków obcych finansowana przez pracodawcę,
 • dodatkowe świadczenia finansowane z ZFŚŚ, np. dofinansowanie wypoczynku.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 15.02.2024 roku na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, faksem: (022) 542 8444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl

W przypadku, gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarty jest z własnej inicjatywy większy zakres danych/ inne dane osobowe niż wynika to z art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Przyjmuję do wiadomości, następującą klauzulę informacyjną COPE MSWiA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, (nr tel.: 22 542 8405 adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).

2) W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 5428421 lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych, jeżeli dotyczy-będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy a w przypadku pozostałych danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;

10) Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu realizacji procesu rekrutacji.

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie do pracy w COPE MSWiA.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Brak możliwości komentowania.