Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje pracownika na stanowisko młodszego specjalisty w Zespole Prawnym

OFERTA PRACY
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

poszukuje pracownika na stanowisko
młodszego specjalisty w Zespole Prawnym

liczba etatów: 3

Główne obowiązki:

 • kontrola postępowań o udzielenie zamówień udzielonych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy wdrażanych przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych innym komórkom organizacyjnym,
 • dokonywanie interpretacji postanowień umów/porozumień w ramach projektów wdrażanych przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • sporządzanie projektów umów/porozumień oraz ich opiniowanie,
 • przygotowywanie lub opiniowanie pod względem formalno – prawnym wewnętrznych projektów decyzji i zarządzeń Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • sporządzanie opinii dotyczących prawidłowości przebiegu udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – magister prawa (lub student 5 roku prawa),
 • staż pracy: bez wymagań.

Wymagane umiejętności:

 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • bardzo wysoka kultura osobista,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
 • doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie wdrażania projektów wspófinansowanych ze środków europejskich lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 23 marca 2024 roku na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, faxem: (022)  542 8444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl. W tytule e-mail proszę napisać Oferta pracy na stanowisko Prawnik.

W przypadku, gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani z własnej inicjatywy większy zakres danych/ inne dane osobowe niż wynika to z art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Przyjmuję do wiadomości, następującą klauzulę informacyjną COPE MSWiA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, (nr tel.: 22 542 8405 adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).

2) W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 5428421  lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych, jeżeli dotyczy-będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy a w przypadku pozostałych danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;

10) Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu realizacji procesu rekrutacji.

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie do pracy w COPE MSWiA.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Brak możliwości komentowania.