Rozszerzenie grupy docelowej naborów 8/2017/OG-FAMI oraz 12/2019/FAMI

W nawiązaniu do zmiany Podręcznika dla Beneficjenta z dnia 18 marca br. (rozszerzenie grupy docelowej celu szczegółowego Azyl o osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w powiązaniu z decyzją wykonawczą wdrażającą mechanizm ochrony tymczasowej, tj. decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w odniesieniu do osób wskazanych w art. 2 ust. 1 tej decyzji) informujemy, że grupa docelowa naborów nr 8/2017/OG-FAMI oraz 12/2019/FAMI zostaje niniejszym rozszerzona o osoby korzystające z tymczasowej ochrony.

Niniejsza informacja jest wystarczającą podstawą do objęcia wsparciem projektowym ww. osób, mimo iż nabory nr 8/2017/OG-FAMI oraz 12/2019/FAMI dotyczyły celu Integracja/Legalna migracja. ZMIANA Formularza Wniosku o Przyznanie Dofinansowania NIE JEST KONIECZNA.

W związku z powyższym trwające projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach powyższych naborów, mogą objąć wsparciem ww. osoby korzystające z ochrony tymczasowej. Fakt objęcia wsparciem osób, które uciekły z Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji należy wykazać dołączając formularz wskaźników dotyczący celu szczegółowego Azyl do raportu kwartalnego za kolejny okres sprawozdawczy.

Osoby z  ww. grupy rejestrowane do tej pory (na podstawie wcześniejszej wersji Podręcznika dla Beneficjenta i innej podstawy prawnej pobytu na terytorium Polski) w celu Integracja mogą być wciąż raportowane w tym celu.

Brak możliwości komentowania.