Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – obszar „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”

Informacje o naborze.

Informacja o przetwarzaniu przez COPE MSWiA danych osobowych / klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy;

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu;

3.     Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające siedzibę w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 99a – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli instytucji wspomagającej.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej można się skontaktować poprzez adres email iod@miir.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@copemswia.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej można się skontaktować poprzez adres email iod@miir.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@copemswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisami:

1.     przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy – na podstawie:

–         Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,

–         Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.

–         Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021.

2.     przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu – na podstawie:

–         Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,

–         Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.,

–         Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, pomiędzy b. MIiR a MSWiA zawartej 24 października 2019 r.

3.     przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Instytucji Wspomagającej – na podstawie:

–         Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w dniu 20 grudnia 2017 r.,

–         Umową w sprawie Programu „Sprawy wewnętrzne” NMF 2014-2021 zawartą między Norweskim MSZ a polskim b. MIiR w dniu 12 września 2019 r.,

–         Umową w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, pomiędzy MSWiA a COPE MSWiA.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą danych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA – występujący również w roli podmiotu przetwarzającego dane – w zakresie umożliwiającym wykonanie zadań powierzonych do realizacji przez Operatora Programu, m.in weryfikacja finansowych raportów okresowych i końcowych, zlecania płatności, przeprowadzanie monitoringu i kontroli, zlecania ewaluacji.

 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

·         Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli, jako przedstawicielowi Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – po decyzji o dofinansowaniu projektu, dane o projekcie oraz dane kontaktowe będą wprowadzane do systemu informatycznego darczyńców (GrACE);

·         służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

·         osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania Pani /Pana zgody;

·         jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

·         przedstawicielom Ministerstwa Finansów, zewnętrznym ewaluatorom i kontrolerom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewaluacji/kontroli działań przeprowadzonych w zakresie projektu

przez:

·         Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie koordynacji wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kraju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy;

·         Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Operatora Programu;

·         Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie wdrażania Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roli Instytucji Wspomagającej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z § 7. pkt. 28 Umowy w sprawie realizacji Programu pn. „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF 2014-2021, zawartej pomiędzy b. MIiR a MSWiA 24 października 20019 r. przetwarzane są przez okres 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego Programu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane pochodzą z następujących źródeł:

–         wnioski aplikacyjne,

–         umowy o dofinansowanie,

–         finansowe raporty okresowe i końcowe.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procedury aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)

Brak możliwości komentowania.