OFERTA PRACY – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Wewnętrznego

OFERTA PRACY

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Główne obowiązki:

 • przygotowanie niezbędnych wytycznych, podręczników, informacji i dokumentów dotyczących realizacji Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • podejmowanie działań wdrożeniowych dotyczących realizacji ww. Funduszu, w szczególności:
 • wykonywanie prac związanych z oceną formalną składanych projektów;
 • uczestnictwo w ocenie merytorycznej składanych projektów;
 • współpraca z beneficjentami/partnerami, w tym prowadzenie szkoleń;
 • dokonywanie weryfikacji procesu kontraktowania środków przez beneficjentów/partnerów w zakresie kompetencji Zespołu;
 • monitorowanie i kontrola wdrażania projektów, w tym w miejscu ich realizacji;
 • weryfikacja raportów merytorycznych i finansowych składanych przez beneficjentów, w tym sprawdzenie kwalifikowalności poniesionych kosztów;
 • przygotowywanie danych planistyczno-sprawozdawczych dotyczących wdrażanych projektów;
 • przygotowanie wkładu merytorycznego i finansowego do raportów końcowych, zgodnie z wytycznymi KE;
 • opiniowanie projektów dokumentów programowych, wdrożeniowych i innych – na wniosek Instytucji Odpowiedzialnej.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy: 9 miesięcy (specjalista); 15 miesięcy (starszy specjalista); 24 miesiące (Główny Specjalista)
 • szczegółowa znajomość  zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania Zespołu.

Wymagane umiejętności:

 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • bardzo wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej powyżej określonych projektów;
 • doświadczenie w monitorowaniu/rozliczaniu powyżej określonych projektów;
 • doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań dot. powyżej określonych projektów;
 • znajomość teoretyczna i praktyczna przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tejże ustawy i systemów nakładania  korekt finansowych;
 • prawo jazdy kat. B.

CV oraz list motywacyjny prosimy przekazać do dnia 28 lipca 2022 roku do godz. 15.00 na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, faxem: (022) 54 28 444 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl lub doręczyć do biura COPE MSWiA.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 Prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.. Ust. Nr 101, poz. 926)”.

Brak możliwości komentowania.