OFERTA PRACY – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poszukuje pracownika (1 osoba, umowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1) na stanowisko młodszego specjalisty lub głównego specjalisty w Zespole Prawnym.

OFERTA PRACY

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

poszukuje pracownika na stanowisko młodszy specjalista / główny specjalista w Zespole Prawnym

Główne obowiązki:

– kontrola postępowań o udzielenie zamówień udzielonych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy wdrażanych przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

– sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych innym komórkom organizacyjnym (młodszy specjalista);

– dokonywanie interpretacji postanowień umów/porozumień w ramach projektów wdrażanych przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (młodszy specjalista);

– sporządzanie projektów umów/porozumień oraz ich opiniowanie (młodszy specjalista);

– przygotowywanie lub opiniowanie pod względem formalno – prawnym wewnętrznych projektów decyzji i zarządzeń Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (młodszy specjalista);

– wydawanie opinii dotyczących prawidłowości przebiegu udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

– przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (młodszy specjalista).

Wymagane kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe prawnicze – magister prawa (młodszy specjalista);

– wykształcenie wyższe (główny specjalista);

– staż pracy minimum 24 miesiące (główny specjalista).

Wymagane umiejętności:

– bardzo dobra organizacja czasu pracy;
– dobra znajomość pakietu MS Office;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– komunikatywność;
– dyspozycyjność;
– bardzo wysoka kultura osobista;

– komunikatywna znajomość języka angielskiego;

– praktyczna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w zakresie kontroli zamówień publicznych w oparciu o ustandaryzowane listy sprawdzające w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (główny specjalista).

Wymagania pożądane:

  • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (młodszy specjalista);
  • doświadczenie w obsłudze prawnej w związku z wdrażaniem projektów wspófinansowanych ze środków europejskich lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (młodszy specjalista);

–     co najmniej 6 letnie doświadczenie w zakresie praktycznej znajomości przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w zakresie kontroli zamówień publicznych w oparciu o ustandaryzowane listy sprawdzające w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (główny specjalista).

CV oraz list motywacyjny z dopiskiem odpowiednio młodszy specjalista lub główny specjalista w Zespole Prawnym prosimy przesłać do dnia 14 luty 2021 roku na adres Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, faxem: (022)  542 84 44 lub e-mailem na adres rekrutacja@copemswia.gov.pl

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

W przypadku, gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani z własnej inicjatywy większy zakres danych/inne dane osobowe niż wynika to z art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Przyjmuję do wiadomości, następującą klauzulę informacyjną COPE MSWiA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, Warszawa, (nr tel.: 22 542 84 05, adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).

2) W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 542 84 21  lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych, jeżeli dotyczy-będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy a w przypadku pozostałych danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;

10) Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu realizacji procesu rekrutacji.

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie do pracy w COPE MSWiA.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Brak możliwości komentowania.