NMF 2014-2021 – spotkanie przygotowawcze strony polskiej

W dniach 1 – 2 lutego 2018r. w Białowieży odbyło się spotkanie przygotowawcze strony polskiej do nowej perspektywy finansowej funduszu norweskiego 2014-2021 w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Z ramienia instytucji nadzorujących Program w spotkaniu udział wzięła Pani Renata Szczęch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Maciej Kaczorowski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA oraz Pan Mariusz Kasprzyk -Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Z ramienia głównych interesariuszy Programu w spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców,  Pan Marek Małkowski – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pan płk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Pani Anna Kańciak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pani Magdalena Świderska – Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji oraz Pan bryg. Krzysztof Pietrasik – Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem spotkania było przedstawienie założeń Programu „Sprawy wewnętrzne” oraz obszarów wsparcia,  zaprezentowanie harmonogramu, w tym zakresu prac, a także omówione koncepcji projektów predefiniowanych planowanych do przedłożenia przez poszczególne służby.

Rezultaty spotkania zostaną przedstawione stronie norweskiej w oficjalnym spotkaniu tzw. stakeholders consultation meeting, które odbędzie się na początku marca 2018r.

Brak możliwości komentowania.