NMF 2014-2021 – spotkanie przygotowawcze strony polskiej

W dniach 1-2 marca 2018r. w siedzibie MSWiA odbyły się spotkania dotyczące przygotowania programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach nowej perspektywy finansowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

– 1 marca 2018r. – spotkanie, w formie warsztatów i konsultacji, z interesariuszami (stakeholders consultation meeting) podczas, którego badano potrzeby zainteresowanych instytucji w ramach trzech obszarów wsparcia NMF tj.: azylu i migracji, międzynarodowej współpracy policji i zwalczania przestępczości oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek wystąpienia takich klęsk. W spotkaniu udział brali przedstawiciele: Darczyńcy (Biuro Mechanizmu Finansowego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie), potencjalnych beneficjentów – reprezentanci organizacji rządowych i pozarządowych (m.in. Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd ds. Cudzoziemców, Państwowa Straż Pożarna, MSWiA, Fundacja La Strada, Fundacja ITAKA, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – IOM, UNHCR, reprezentanci środowisk naukowych), Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Operatora Programu;

– 2 marca 2018r. – spotkanie strategiczne (programme strategy meeting), podczas którego omówiono wnioski ze spotkania konsultacyjnego, o którym mowa powyżej.

Spotkania były kolejnym etapem przygotowania tzw. „koncepcji programu” (concept note), której zatwierdzenie przez Darczyńcę jest niezbędnym elementem do realizacji programu i projektów. Przewidywany termin złożenia do zatwierdzenia Darczyńcy projektu koncepcji to czerwiec 2018r.

Brak możliwości komentowania.